Dünya'da ve AB'de Isı Yalıtım

İçerik 26.04.2013
Ülkelerin enerji politikaları açısından 1973 yılı önemli bir tarihtir. Petrol ihraç eden ülkelerin önce petrol arzını kısıtlamaları, daha sonra da petrol fiyatlarını beklenmedik ölçüde artırmaları sonucu ortaya çıkan “Petrol Krizi”nin yol açtığı ekonomik çıkmaz, tüm dünya ülkelerini, enerji konusunda yeni arayışlara zorlamıştır. Ülkeler, bir yandan alternatif enerji kaynakları arayışına girerken, diğer yandan da enerji verimliliği konusunda acil önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Petrol fiyatlarının, krizi izleyen yıllarda da sürekli artış eğiliminde olması enerji verimliliği ile ilgili önlemleri, ülkelerin ekonomi politikalarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. 
Artan nüfus, sanayileşme ve yeni teknolojiler artan oranda enerji talebini de beraberinde getirmektedir. Dünya üzerinde tüketilen enerjinin miktarındaki artış aşağıda verilen grafikte açıkça görülmektedir. İstatistiki veriler incelendiğinde; dünya üzerinde tüketilen enerji miktarının 1993 ve 2003 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, %18,7 oranında arttığı ortaya çıkmaktadır. Tüm dünya genelinde 2002 yılındaki enerji tüketimi, %2,9 oranında artarak 2003 yılında 9741,1 Milyon TEP seviyesine ulaşmıştır.
2003 yılı verilerine göre dünyada kullanılan enerjinin %23,6’sı ABD’de tüketilmektedir. ABD’yi %12,1 ile Çin Halk Cumhuriyeti, %6,9 Rusya Federasyonu ve %5,2 ile Japonya takip etmektedir. AB’nin toplam enerji tüketimindeki payı %15,4’dür. 
Tüketilen enerjinin elde edildiği kaynaklar, genel olarak iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki olan kömür; petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlarını ve nükleer enerji kaynaklarını içerir. Bu gruptaki enerji kaynakları sınırlıdır ve "yenilenemeyen enerji kaynakları" olarak adlandırılır. "Yenilenebilir enerji kaynakları"ndan oluşan diğer grup ise, güneş, rüzgar, su ve jeotermal enerji kaynaklarını içerir. 
Dünyada kullanılan enerjinin büyük kısmı yenilenemeyen enerji kaynaklarından elde edilir. Dünya enerji tüketiminde, 2003 yılı verilerine göre, nükleer enerjinin payı yüzde 6, petrol, doğalgaz ve kömür’ün toplam payı ise yüzde 82 mertebelerindedir. Buna karşın, yenilenebilir enerji kaynaklarından ise, yalnızca hidrolik enerjinin payı ciddi oranda yüksektir. Hidrolik enerjinin, dünya enerji üretimindeki payı yüzde 6 civarındadır. Diğer yenilenebilir enerjilerin payı ise yaklaşık yüzde 1'dir.