Profesyoneller için

 
Binalarda ısı yalıtımı ile ilgili uyulması gereken standart ve yönetmelikler nelerdir?
TS 825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) binalarda ısı yalıtımı yaptırılırken uyulması gereken kurallardır.
TS 825 standardı hangi binaları kapsar?
Yeni yapılacak olan binalar :

Yeni inşa edilecek binaların ısıtma enerjisi ihtiyacını hesaplama kurallarını, izin verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili bilgilerin sunuş şeklini kapsar.

Mevcut binalar :

Mevcut binaların tamamına veya bağımsız bölümlerinde yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için standartta verilen tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayılarına (TS 825 Ek A.3) eşit ya da daha küçük değerlerin sağlanması bakımından uyulmalıdır.
TS 825’e göre duvarlarda hangi kalınlıklı levhalar ile ısı yalıtımı yapılması gerekir?
TS 825 içinde il ve bazı ilçeler, bulundukları coğrafi konumun iklim şartlarına göre 4 farklı derece-gün bölgesi olarak sınıflandırılmıştır. Her derece-gün bölgesine göre, hesaplamalarda kullanılan aylık sıcaklık ortalamaları ve güneş enerjisi ışınım şiddetleri gibi kabul değerleri belirlenmiştir. TS 825 'de yıllık ısıtma enerjisi miktarı, yapının ısı kaybeden alanları toplamı (Atop), ısıtılan brüt hacmi (V brüt) ve bulunduğu derece-gün bölgesine göre hesaplanır. Aşağıda derece-gün bölgeleri ve bu bölgeler için TS 825 'te yer alan ısı geçirgenlik katsayıları (U) verilmiştir.

W/m²K U Duvar U Tavan U Taban U Pencere
1. Bölge 0.80 0.50 0.80 2.80
2. Bölge 0.60 0.40 0.60 2.80
3. Bölge 0.50 0.30 0.45 2.80
BEP-HY ve BEP-TR nedir?
BEP Hesaplama Yöntemi (BEP-HY), BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m² başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2; salımını nasıl hesaplanacağının yol haritasıdır.BEP-TR, İnternet tabanlı bir yazılımdır. BEP Hesaplama Yönetmiş sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon salım sınıfı belirlenecektir. Program, BEP Hesaplama yöntemi üzerinden binaya uygun enerji kimlik belgesini üretir.
Binalarda enerji performansı yönetmeliği gereği yeni binalarda ısı yalıtım projesi yapmak gerekli midir?
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.Binanın Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının TS 825 standardında belirtilen sınır değerden küçük olması ve binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeyleri, TS 825 standardında belirtilen asgari ısı yalıtım şartlarına uygun şekilde yalıtılır.
Binanın enerji sınıfının yüksek çıkmasının avantajları nelerdir ?
Binanın enerji sınıfı, yıllık enerji ihtiyacını ve dolayısıyla yıllık enerji tüketimini işaret etmektedir. Örneğin Sınıfı A olan bir binanın ısıtılması, soğutulması, havalandırması için harcanarak enerji miktarı Enerji Sınıfı G olan binaya göre çok daha az olacağından bu bina alım-satım ve kiralamalarda tercih sebebi olacaktır. Bu binanın tercih edilmesi ise satış ve kiralama fiyatını direkt etkileyecektir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda binaların enerji sınıfını yükseltmeleri için devletin özendirici girişimlerde (Örneğin; enerji sınıfına göre vergilendirme sistemi vb.) bulunacağı tahmin edilmektedir.
Bina enerji sınıfını yükseltmek için neler yapılabilir ?
Binalarda en fazla ısı kaybı binanın dış cephelerinden meydana gelir.Dış cephenize uygulanacak doğru ısı yalıtım sistemi ile ortalama %50’lik enerji ve yakıttan tasarruf sağlanır.Bu bağlamda bakıldığında binanızın enerji sınıfını iyileştirmek için dış cephenize ısı yalıtımı yaptırmak en doğru ve ulaşılabilir çözüm olacaktır.
Kat mülkiyeti kanunu gereği binada ısı yalıtımı yaptırılmasına karar verilmesi için ne kadar çoğunluk yeterli olur?
Kat mülkiyeti kanunu gereği % 51’lik çoğunluğun sağlandığı durumlarda apartman ve/veya site yönetimi yetki verilerek ısı yalıtımı yaptırılır.
Isı iletkenlik katsayısı λ (W/mk) nedir?
Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir.
  • Demir: 58
  • Betonarme: 2.1
  • Tuğla: 0.45
  • Ahşap: 0.2
  • Standart EPS (16kg/m³): 0.040
  • Capatect Dalmaçyalı EPS: 0.033
Değeri ne kadar küçüksek o malzeme ısıyı o kadar az iletir.
Farklı kalınlıktaki malzemelerin yalıtım değeri nasıl karşılaştırılır?
Malzemelerin ısı yalıtım değerini karşılaştıran bir tek kriter ısı iletkenlik katsayısı (λ) değildir. Bir ısı yalıtım malzemesinin performansı kullanılacağı kalınlıkla da doğru orantılıdır. Isıl direnç (R) değeri, kullanılan yalıtım malzemesinin performansı ve diğer malzemeler ile kıyası konusunda bizlere en net bilgiyi veren kriterdir. Isıl Direnç; Bir malzemenin iki ortam arası ısı geçişine karşı göstermiş olduğu direnç olarak tanımlanır.Bu değer ne kadar büyük ise o malzeme ısı geçişine karşı daha fazla direnç gösterir.
R=d/ λ
d; malzemenin metre cinsinden kalınlığıdır.
λ; malzemenin W/mK cinsinden ısı iletkenlik katsayısıdır.
R; malzemenin m²K/W cinsin ısıl direncidir.
Sizlere ısı yalıtım amacı ile sunulan tüm ürünleri bu özellikleri ile değerlendirerek, ürünlerin yalıtım performansları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Isı geçirgenlik katsayısı U(W/m²K) nedir?
Farklı malzemelerin arka arkaya dizilmesi ile oluşan bir yapı elemanının ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir.U,malzemelerin ısı iletim katsayısı (λ) ve ısı geçiş yönündeki kalınlığa bağlıdır.U ne kadar küçük olursa,ısı kaybı o kadar az olur.
U=1/R
U:Isı Geçirgenlik katsayısı
R; malzemenin m²K/W cinsin ısıl direncidir.
CE belgesi Nedir?
CE belgesi malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik belgesidir. CE işareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.
Capatect levhaların CE belgesi mevcut mu?
Capatect Dalmaçyalı, Capatect Siyam ve Capatect Taşyünü levhalarda CE belgeleri mevcuttur.
Capatect Dalmaçyalı levhalar direkt olarak kırmızı tuğla üzerine yapıştırılır mı?
Kırmızı tuğla üzerine direkt yapıştırma yapmanın iki sakıncası vardır. Birincisi, duvar üzerindeki kot ve şakül bozukluklarına bağlı olarak yapıştırıcı sarfiyatınızın çok artması, ikincisi dübelleme esnasında tuğla boşluklarının zedelenmesi ve dübel tutunmalarının istenilen mukavemette olmamasıdır. Eğer kırmızı tuğla üzerine kaba sıva uygulanırsa hem yapıştırıcı sarfiyatınız azalacak, hem dübel tutunma mukavemetiniz artacak hem de daha düzgün ve hızlı bir imalat söz konusu olacaktır. Tuğla üzerine direkt uygulamalarda bu duruma dikkat ederek mutlaka dübel olarak Capatect Tuğla Dübeli Kullanılmalıdır.
Capatect Dalmaçyalı Sistem ahşap üzerine uygulanır mı?
Yapıştırıcı olarak Capatect Akrilik Isı Yalıtım Yapıştırıcısı, dübel olarak da Capatect OSB Dübeli kullanılarak ahşap üzerine de uygulama yapılabilir.
İki duvar arasında Dalmaçyalı levha kullanılarak sandviç duvar uygulaması yapılabilir mi?
Sandviç duvar uygulamaları ısı köprülerinin tam olarak önlenememesi (kolon, kiriş, döşeme kesitleri), yoğuşma ve terleme sorunlarının devam etmesi gibi bir çok dezavantajı beraberinde getirmektedir. Bu sebeple firmamızca bu tip uygulamalar tavsiye edilmemektedir.
Enerji Kimlik Belgesi nedir?
Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği gereği 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak binalarda enerji kimlik belgesi hazırlanması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması,yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir.

Enerji Kimlik Belgesinde, binanın kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketimi ve sera gazı salınımı ‘’A’’ ile ‘’G’’ arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
Enerji Kimlik Belgesi’ni kim düzenler?
Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Enerji verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir. Proje aşamasındaki yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi ise Serbest Mühendislik ve Müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenir.
Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu mudur?
Evet zorunludur. 5 Aralık 2008 Tarihli 27050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarda enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni veya mevcut binaların Enerji kimlik belgesi almasını zorunlu kılmıştır.Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi olmadan ruhsat alamazsınız.

Mevcut binanıza en geç 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Eneri Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.
Isı Yalıtım
Hizmetlerinize, kampanyalarınıza, ürünlerinize ve yeniliklerinize yönelik bilgilendirmelerin yapılması amacıyla bildirdiğim e-posta adresime
BETEK BOYA VE KİMYA SAN A.Ş. tarafından e-posta ve bülten gönderilmesini

ONAYLIYORUM ONAYLAMIYORUM
Lütfen geçerli bir email adresi giriniz.

TAMAM