Betek Chat KVKK Ve Aydınlatma Metni

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

 

AYDINLATMA METNİ

 

Bizimleçalışan veya potansiyel olarak çalışmak üzere iletişime geçen bir müşterimizveya tüzel kişi müşteri temsilcisi veya çalışanıysanız Türkiye de kurulu BetekBoya ve Kimya Sanayi A.Ş.  (“Betek”veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, bizimle Filli BoyaKurumsal WhatsApp numaramız veya Direkt WhatsApp Linki üzerinden iletişime geçmenizhalinde gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetinde hangi kişiselverilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu AydınlatmaMetni ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metindebelirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukukauygun şekilde ve meşru saklama süresi içerisinde topladığımızı ve işlediğimizibildiririz.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Kimlik Verisi

 

Ticariilişkimizin kurulması için sizden aldığımız ad ve soyad bilginizi içeren kişiselverilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

 

İletişim Verisi

 

Sizinleiletişim kurabilmek amacıyla telefon numaranız, e-posta adresinizi sizden talepetmekte ve işlemekteyiz.

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri

 

Tarafımızasağlamanız halinde video görüntülerinizi, fotoğraflarınızı ve çağrı merkezi ileyaptığınız ses kayıt verilerinizi ve WhatsAppuygulamasını kullanmanız sırasında ortaya çıkan yazışmalarınızı kaydetmekteve işleyebilmekteyiz.

 

İnternet Trafiği Verisi

 

5651sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu YayınlarYoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatıçerçevesinde yükümlü olduğumuz için web sitemize giriş yaptığınız bilgisayarınIP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz ileuygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizisaklamaktayız.

 

Kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi sebeplerletopluyoruz?

 

Yukarıda yer verilenkişisel verilerinizi doğrudan sizden elde etmekte ve toplamaktayız.

 

§  Bizimle iletişim kurmak için bizimleirtibata geçtiğinizde iletişim kurma talep konusunu size ulaşabilme meşrumenfaatimiz gereği ve sözleşme öncesi işleme hukuka uygunluk sebebiyle topluyoruz.

§  5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuatıçerçevesindeki trafik bilgilerini saklama yükümlülüğümüz gereği internettrafiği verinizi (bilgisayarınızın IP adresi) topluyoruz.

§  Filli Boya Kurumsal WhatsApp hattındanbizi aradığınızda veya bize yazdığınızda veya Direkt WhatsApp Linki üzerindebize yazdığınız ve tarafımızla iletişim kurduğunuz takdirde sizinle iletişimkurmak ve taleplerinizi karşılayabilmek amacıyla meşru menfaatimiz gereği vesözleşme öncesi işleme gereği doğrudan sizin sağlamış olduğunuz verileritoplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Şirket tarafından kişisel verilerinizaşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 

§  Online Chat aracılığıyla doğrudaniletişim kurarak taleplerinizi hızlı bir şekilde karşılamak,

§  Ticariilişki kurulabilmesi için tarafınızla gerekli iletişimi sağlamak,

§  Şirketinizveya şahsınız ile iş ilişkisi kurabilmek,

§  Betek tenbilgi alma veya diğer ticari faaliyetlere ilişkin talebinizi yerine getirmek,

§  Kampanyalarımızıtanıtmak ve pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştirilmek,

§  Satışişlemlerini gerçekleştirmek,

§  5651 sayılı Kanun çerçevesindekiyükümlülüğümüzü yerine getirmek.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki ÜçüncüKişilerle Paylaşılması

 

 • Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
 • Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla meşru menfaatimiz kapsamında iş ilişkisi içerisinde olduğumuz iştirak/grup şirketleri ile paylaşılabilmektedir.
 • Tarafınızla ticari ilişkinin kurulabilmesi ve ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve pazarlamasının yapılması amacıyla kişisel verileriniz, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz toplu SMS ve e-posta hizmeti sağlayıcıları şirketler ve dağıtım sağlayıcıları olan kargo şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki ÜçüncüKişilerle Paylaşılması

 

Betekolarak, WhatsApp uygulamasını kullanabilmek için alt yapı sağlayıcı olanFreshworks firması ile çalışmaktayız. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,bu verilerinizi sizden talep ettiğimiz ve sizinle iletişim sağladığımız WhatsApphattının ve Freshworks firmasının sunucularının yurt dışında bulunmasıkapsamında yurt dışına aktarılmaktadır.

 

Freshworks,kendi bünyesialtında işlenen kişisel veriler açısından veri sorumlusudur. WhatsApp üzerindentarafımıza verdiğiniz kişisel verilerinizin Freshworks alt yapısı kullanılarak nasılişlendiğini öğrenmek için web sitesinde yer alan politikalarına bakabilirsiniz.https://www.freshworks.com/privacy/

 

Haklarınız

 

KVKK nın11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişiselverileriniz ile ilgili; 

 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7 de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzdayer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsizolarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyetigerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul VeEsasları Hakkında Tebliğ debelirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

Kişiselverilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internetadresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul VeEsasları Hakkında Tebliğ in5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

 

Şirkettarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafındanbaşvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızıkoruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi,aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresinizaracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişimyöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığınınteyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

BETEK BOYA VE KİMYASANAYİ A.Ş.

BetekKEP Adresi: [email protected]

MersisNo: 0167001238900018

GenelMüdürlük Adresi:Zümrütevler Mah., Ural Sk. No:38, 34852 Maltepe/İstanbul

Devamını gör.. Gizle..